OSP Głomsk

Szukaj
This text will be replaced by the flash music player.

Idź do treści

Statut OSP


STATUT

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GŁOMSKU


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§
1.
Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w GŁOMSKU
zwana dalej OSP.

§
2.
Stoważyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej a także niniejszego statutu.

§
3.
Siedzibą OSP jest GŁOMSK

§
4.
Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej
siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

§
5.
OSP posiada osobowość prawną.

§
6.
OSP może być członkiem ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY PO-
ŻARNYCH, zwanego dalej Związkiem po zadeklarowaniu przynależności
do niego.

§
7.
OSP może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów,
dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej wg wzorów określonych w
odrębnych przepisach.

§
8.
Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§
9.
Celem OSP jest:

1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom
oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami
społecznymi,
2. branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie
pożarów i innych klęsk,
3. uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed
pożarami oraz przygotowanie jej do udziału w ochronie przeciw-
pożarowej,
4. branie udziału w obronie cywilnej,
5. rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultu-
ry, oświaty i sportu
6. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie
przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

§
10.
Zadania i cele wymienione w § 9 Osp realizuje przez:

1. organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony
przeciwpożarowej w miejscowości,
2. organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych,
3. przedstawienie organom władzy samorządowej i administracji
państwowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej,
4. prowadzenie szkolenia pożarniczego członków OSP i organizowanie
szkolenia ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
5. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,
6. organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów
amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy
spo-łeczno-wychowawczej i kultularnej,
7. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie
zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i ni-
niejszego statutu.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11.
Członkami OSP mogą być osoby fizyczne posiadające obywatelstwo
polskie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawio-
ne praw publicznych, małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą przed-
stawicieliustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych
w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. Nr 20. poz. 104)

§
12.
Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarzą-
du OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

§
13.
Członkowie OSP dzielą się na:
1. czynnych,
2. wspierających,
3. honorowych,

§
14.
Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy
w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i zło-
żyła przyrzeczenie następującej treści:

"W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika uro-
czyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie prze-
ciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym
członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej god-
ność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mie-
nia. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczypospolitej Polskiej"


§
15.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współ-
działająca w rozwoju OSP i wspomagająca finansowo bądź w innej
formie jej działalność.
Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w walnym zebraniu
członków OSP bez prawa głosowania i wybieralności, ma prawo korzy-
stania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

§
16.
Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla
ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne
zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 17.
Członkowie czynni i honorowi mają prawo:
1. wybierać i być wybierani do władz OSP,
2. uczestniczyć w walnym zebraniu, z prawem głosu,
3. wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP,
4. korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
5. używać munduru i odznak.

§
18.
Do obowiązków członka czynnego należy:
1. aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
2. przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów
i uchwał władz OSP,
3. podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fa-
chowym,
4. dbać o mienie OSP,
5. regularnie opłacać składki członkowskie.

§
19.
Członkowie czynni posiadający odpowiednie warunki zdrowotne two-
rzą jednostkę operacyjno-techniczną OSP.

§
20.
Członkostwo ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia z OSP
wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności
2. sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,
3. skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą skła-
dek członkowskich za okres przekraczający 1 rok,
4. likwidacji OSP,
5. śmierci członka czynnego,
6. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

§ 21.
Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uch-
wały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczniu. Do czasu roz-
patrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje
obowiązków określonych §
16 i 17 niniejszego statutu

§ 22.
W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy
uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.

§ 23.
Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powie-
rzone jej przedmioty i umundurowanie będące w dyspozycji OSP.

§ 24.
Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być tworzone w szkołach oraz
miejscowościach będących siedzibą OSP.
Utworzenie drużyny pożarniczej następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły
wzgl. z samorządem mieszkańców.

§ 25.
Zasady organizacyjne młodzieżowych drużyn pożarniczych określane
są na podstawie odrębnego regulaminu działania.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

§ 26.
Władzami OSP są:
1. walne zebranie
2. zarząd
3. komisja rewizyjna

A. WALNE ZEBRANIE

§ 27.
Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może
być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Walne zebranie wybiera spośród siebie od 5-9 członków zarządu,
3-5 członków komisji rewizyjnej na okres 5 lat oraz w przypadku
przynależności do Związku OSP - delegatów na Zjazd gminny.
Nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane na podstawie uch-
wały zarządu OSP, na wniosek komisji rewizyjnej lub na żądanie
co najmniej 1/2 ilości członków OSP.

§ 28.
Do kompetencji walnego zebrana należy:
1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji re-
wizyjnej z ich działalności,
2. uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
3. ustalenie i zmiany wysokości składki członkowskiej,
4. podejmowanie uchwał o udzielenie absolatorium dla ustepującego
Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wnio-
sków zgłoszonych przez członków OSP,
6. podejmowanie uchwał o zmianach statutu i rozwiązaniu OSP,
7. podjęcie uchwały o przystapieniu (lub wystąpieniu) do Związku OSP,
8. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości
oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków nietrwałych,
9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn.

§ 29.
Przebieg walnego zebrania oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się
do księgi protokółów

§ 30.
Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest
raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

§ 31.
Walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków
o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 32.
Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co
najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych.
Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów, za
wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu bądź rozwiązania OSP,
które wymagają większości tj. 2/3 głosów.
W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 33.
Zarząd w składzie 5-9 osób jest wybierany przez walne zebranie
i pełni funkcję organu wykonawczego OSP.
Zmiany w składzie zarządu następują na posiedzeniu walnego zebrania.

§ 34.
Wybory do władz OSP odbywają się w drodze głosowania jawnego,
chyba, że za tajnością wypowie się większość uprawnionych do głosowania.

§ 35.
Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:
1. z własnej inicjatywy,
2. na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
3. na żądanie 1/2 liczby członków OSP,
4. na żądanie Związku OSP w przypadku przystąpienia do niego.

§ 36.
Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w ter-
minie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

§ 37.
Uchwały walnego zebrania w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości
oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością
2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby
członków.

§ 38.
W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie
z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany
przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie wg tego
samego porządku obrad.
Walne zebrania zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez
względu na liczbę obecnych, z wyjątkiem uchwał w sprawach
nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

B. ZARZĄD

§ 39.
Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, 2-3 wiceprezesów, sekreta-
rza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza i kronikarza.
W skład zarządu wchodzi naczelnik straży, który sprawuje funkcję
wiceprezesa oraz jego zastępca , którzy wykonują zadania w zakresie
działalności operacyjno-technicznej OSP.

§ 40.
Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków ustę-
pujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu zarządu.
Dokooptowanie wymaga zatwierdzenia na najbliższym walnym ze-
braniu.

§ 41.
Do zadań zarządu należy:
1. reprezentowanie interesów OSP,
2. realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,
3. zwoływanie walnego zebrania,
4. informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim
składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie sie-
dziby OSP najpóźniej w ci.ągu miesiąca od momentu wyboru,
5. opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu
OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu,
6. zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,
7. niezwłoczne zawiadamienie sądu rejestrowego o zmianie statutu,
8. udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie
do przejrzenia w lokalu OSP dokumętów związanych z jej działa-
lnością ,
9. przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,
10. przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz
występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
11. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów
kultularno-oświatowych i sportowych,
12. dokonywanie ocen realizacji przez członków osp powierzonych im
zadań,
13. rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przy-
należności do OSP,
14. wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu,
a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

§ 42.
Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem
prac zarządu.

§ 43.
Posiedzenie zarządu odbywają się wg potrzeb co najmniej jednak
raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa.

§ 44.
Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogól-
nej liczby członków zarządu.
Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W ra-
zie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 45.
Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują
w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§ 46.
Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednooso-
bowo w formie rozkazów i poleceń.
Do naczelnika straży należy:
1. wyznaczanie członków OSP do wykonywania zadań operacyjno-tech-
nicznych ,
2. organizowanie i prowadzenie szkolenia pożarniczego członków OSP,
drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP oraz ludności,
3. czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez człon-
ków OSP
4. kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,
5. kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych,
6. przygotowywanie OSP do udziału w obronie cywilnej,
7. dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nad-
zorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,
8. opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż.
miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne
środki.

§ 47.
Za wzorowe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez
członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:
1. pochwałę usatną,
2. pochwałę w rozkazie naczelnika straży,
3. wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody bądź sporządze-
nia wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 48.
Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez
członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki
dyscyplinarne:
1. upomnienie ustne,
2. nagana w rozkazie naczelnika strazy,
3. wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 49.
Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań na-
leży:
1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu dzia-
łalności statutowej OSP ze szczególnym uwzglendnieniem gospodarki
finansowej i opłacaniem składek członkowskich.
2. składanie na walnym zebraniu sprawozdań z przeprowadzonych kon-
troli wraz z oceną działalności OSP,
3. wnioskowanie o udzielenie absolatorium ustępującemu zarządowi.

§ 50.
Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 51.
Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach
zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

§ 52.
Majątek i fundusze OSP powstają z:
1. składek członkowskich,
2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3. dochodów z majątku oraz imprez,
4. ofiarności publicznej,
5. wpływów z działalności gospodarczejk, na którą OSP otrzymała zgodę
właściwych organów.

§ 53.
OSP może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad
określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służyć
będą realizacji celów statutowych i nie będą przeznaczone do podziału
między członków OSP.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY STATUTOWE I ROZWIĄZANIE OSP

§ 54.
Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP wię-
kszością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby
członków.

§ 55.
Wniosek o rązwiązanie OSP wzgl. zmianę statutu może składać za-
rząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co naj-
mniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 56.
Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na któ-
rym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powin-
no być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni
przed terminem zebrania.

§ 57.
W razie rozwiązania Osp walne zebranie wyznacza komisję likwida-
cyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego
zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.

§ 58.
Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP prze-
chodzi na własność Związku OSP w przypadku przynależności do niego.
Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością ko-
munalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytolialnego.

(Statut wpisano do rejestru Stowarzyszeń Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu pod poz. KRS 38924 dnia 29.08.2001)

Strona główna | Historia | Aktualnosci | Akcje | Galerie | Zarzad i czlonkowie | Statut OSP | Chcesz Pomóc | Szkolenia | Poradniki | Pliki dla OSP | Dystynkcje OSP i PSP | Sw Florian | Humor | Linki | Gify-tapety itp. | FORUM | 112 | Kontakt | ZAGRAJ | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego